Home KINH NGHIỆM ÔN THI PTEPTE 30-42 / IELTS 4.5-5.5 (LÀM VIỆC) Tự học từ vựng PTE 30 cực hiệu quả từ 10 câu Repeat Sentence

Tự học từ vựng PTE 30 cực hiệu quả từ 10 câu Repeat Sentence

by Mrs. Nikky Hồ
tự học từ vựng PTE 30

Nếu bạn đang tự học từ vựng PTE 30 các câu Repeat Sentence nằm trong bộ đề tủ PTE 30 thì đừng bỏ qua bài viết này. Toàn bộ các câu Repeat Sentence được chia sẻ dưới đây đều là các câu thông dụng nhất, thường bắt gặp trong câu hỏi thực tế và được đúc kết trong mỗi lần thi. Những bạn đang tự học từ vựng PTE 30 hãy sử dụng các từ vựng này để hỗ trợ cho việc ôn luyện thi của mình.

từ vựng PTE 30 thông dụng

Tự học từ vựng PTE 30 qua 10 câu Repeat Sentence thông dụng nhất

RS 1 – Tự học từ vựng PTE 30

Biology /baɪˈɑː.lə.dʒi/ (n): sinh vật học

 • General biology tech is located in the north wing of a library stack.
 • Biology is sometimes quite hard to understand.

Locate /loʊˈkeɪt/ (v): tọa lại ở, nằm ở

 • The college is located next to the airport.

Library /ˈlaɪ.brer.i/ (n): thư viện

 • There are different categories of books in the library.

>>> Bạn có thể tìm hiểu thêm về bài chia sẻ kinh nghiệm thi PTE 30 đơn giản chỉ trong 6 tuần

RS 2 – Tự học từ vựng PTE 30

Reason /ˈriː.zən/ (n): lý do

 • The real reason for the world hunger problem is not lack of food, but poverty.
 • Love is without reason.

Hunger /ˈhʌŋ.ɡɚ/ (n): tình trạng đói

 • Thousands of people are dying from hunger every day.

Poverty /ˈpɒv.ə.ti/ (n): sự nghèo nàn

 • Poverty is no shame, laziness is.

RS 3 – Tự học pte 30

Technique /tekˈniːk/ (n): kỹ thuật

 • Acupuncture is one technique involved in traditional Chinese medicine.
 • She has refined her playing technique over the years.

Traditional /trəˈdɪʃ.ən.əl/ (adj): (thuộc) truyền thống

 • The older generation prefer a darker and more traditional kind of clothing.

Medicine /ˈmed.ɪ.sən/ (n): thuốc, y khoa

 • Laughter is the best medicine.

>>> Thi PTE 30 có khó không? Bí kíp đạt điểm cao từ lần thi đầu tiên

RS 4 – Tự học từ vựng PTE 30

Scientist /ˈsaɪən.tɪst/ (n): nhà khoa học

 • Leading scientists speculate that numerous planets could support life forms.
 • The scientist deserves recognition for his talent.

Planet /ˈplæn.ɪt/ (n): hành tinh

 • These weapons are capable of destroying the entire planet.

Support /səˈpɔːrt/ (v): ủng hộ, chứng minh, xác nhận

 • The system can support an unlimited number of users.

RS 5 – Tự học pte 30

Sport /spɔːrt/ (n): thể thao, môn thể thao

 • Sports is the cause of many traumatic brain injuries in the United States.
 • There are excellent facilities for sport and recreation.

Cause /kɔːz/ (n): nguyên nhân, động cơ, mục tiêu

 • Self-distrust is the cause of most of our failures.

Injury /ˈɪn.dʒər.i/ (n): chấn thương, sự tổn hại; sự xúc phạm

 • A knee injury forced her to withdraw from the competition.

RS 6 – Tự học từ vựng PTE 30

Capacity /kəˈpæs.ə.t̬i/ (n): năng lực; sức chứa

 • Our capacity to respond to national needs will determine our ability to flourish.
 • Understanding this article is beyond my capacity.

Respond /rɪˈspɒnd/ (v): đáp lại, phản ứng lại, hưởng ứng lại

 • John didn’t respond to any of her emails.

National /ˈnæʃ.ən.əl/ (adj): (thuộc) quốc gia, (thuộc) dân tộc

 • The concert began with the National Anthem.

Need /niːd/ (n): nhu cầu

 • A friend in need is a friend indeed.

Ability /əˈbɪl.ə.t̬i/ (n): khả năng, tố chất; thẩm quyền

 • He impressed us with his great ability.

RS 7 – Tự học pte 30

Technician /tekˈnɪʃ.ən/ (n): kỹ thuật viên, thợ máy giỏi

 • The technician left the new microscope in the biology lab.
 • The technician is busy repairing the machine.

Lab /læb/ (n): phòng thí nghiệm (viết đầy đủ là “laboratory”)

 • Lab workers must wear protective clothing.

RS 8 – Tự học từ vựng PTE 30

Community /kəˈmjuː.nə.t̬i/ (n): cộng đồng, dân chúng, nhân dân

 • Our capacity to serve the community is a vital part of our role.
 • Farmers are the backbone of this community.

Vital /ˈvaɪ.t̬əl/ (adj): quan trọng; sinh động

 • Police have found a vital clue.

Role /rəʊl/ (n): vai trò; vai diễn

 • He played a leading role in solving the problem.

RS 9 – Tự học pte 30

Student /ˈstuː.dənt/ (n): học sinh, sinh viên

 • Students should take advantage of the online help system before approaching their lecturers.
 • The student is preparing for the examination.

Advantage /ədˈvæn.t̬ɪdʒ/ (n): sự thuận lợi, lợi thế

 • He has the advantage of a steady job.

System /ˈsɪs.təm/ (n): hệ thống

 • There are nine planets in the solar system.

Lecturer /ˈlek.tʃɚ.ɚ/ (n): giảng viên đại học, người thuyết trình

 • The lecturer is booked for every night of the week.

RS 10 – Tự học từ vựng PTE 30

Candidate /ˈkæn.dɪ.deɪt/ (n): ứng cử viên, thí sinh

 • We are considering all candidates’ backgrounds and identities.
 • The candidate has passed all the tests.

Background /ˈbæk.ɡraʊnd/ (n): nền tảng, kiến thức

 • She came from a working-class background.

Identity /aɪˈden.t̬ə.t̬i/ (n): đặc tính, nét để nhận biết; sự đồng nhất

 • The man’s identity remains unknown.

>>> Tham khảo ngay cách tự học PTE 30 tại nhà hiệu quả

Lời kết

Hy vọng với các chia sẻ chi tiết trong bài viết này, bạn đã có thể tự học từ vựng PTE 30 dựa vào ngữ cảnh của các câu Repeat sentence được cập nhật mới nhất. Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng phần mềm thi thử hoàn toàn miễn phí, đảm bảo chất lượng, đề thi thử bám sát đề thi thật tại PTE.TOOLS để luyện thi bộ đề tủ PTE 30. Chắc chắn bạn sẽ có được Target PTE như mong đợi khi ôn luyện tại phần mềm này.

Tham gia Group Cộng Đồng Luyện Thi PTE Chính Thức Dành Cho Người Việt

Mrs. Nikky Hồ là một trong những người thành công nhờ rẽ hướng sang kỳ thi PTE. Cô cũng là người sáng lập Thư viện PTE online lớn nhất Việt Nam PTE Share.

Mrs. Nikky Hồ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles