Home KINH NGHIỆM ÔN THI PTE Tổng hợp 30 từ vựng PTE Write From Dictation phổ biến trong bài thi

Tổng hợp 30 từ vựng PTE Write From Dictation phổ biến trong bài thi

by Mrs. Nikky Hồ
Từ vựng PTE Write From Dictaiton

Nắm rõ 30 từ vựng PTE Write From Dictation phổ biến trong bài thi sẽ giúp các bạn không còn cảm thấy băn khoăn khi bắt gặp. Lưu ý rằng, mỗi từ vựng trong bài viết đều được đi kèm giải thích ngữ nghĩa đầy đủ, được rút ra từ đề thi thật trên phần mềm PTE.TOOLS, cho nên bạn hãy an tâm tuyệt đối trong khi học.

department /dɪˈpɑːrt.mənt/ (n): khoa; khu hành chính; gian hàng

 • PTE.tools – WFD849: Each department has its own style of guidelines for assignments.
 • PTE.tools – WFD549: The department will continue to offer three new scholarships next year.

undergraduate /ˌʌn.dɚˈɡrædʒ.u.ət/ (adj): chưa tốt nghiệp

 • PTE.tools – WFD1056: The toughest part of research for undergraduate education is funding.
 • PTE.tools – WFD885: The full list of undergraduate programs can be found on the website.

undergraduate /ˌʌn.dɚˈɡrædʒ.u.ət/ (n): sinh viên chưa tốt nghiệp

 • PTE.tools – WFD815: Undergraduates pursue their interests in special stages within the program.
 • PTE.tools – WFD426: Undergraduates have a wide range of cultural modules to choose from.

laboratory /ˈlæb.rə.tɔːr.i/ (n): phòng thí nghiệm, phòng thực nghiệm

 • PTE.tools – WFD1350: Scientists can develop new elements in the laboratory.
 • PTE.tools – WFD226: Much of the research is carried out in the laboratory.

examination /ɪɡˌzæm.əˈneɪ.ʃən/ (n): sự thi cử, kỳ thi; sự nghiên cứu

 • PTE.tools – WFD852: The geography examination will take place in the sports hall.
 • PTE.tools – WFD541: You will be tested by continuous assessments and examinations.

journalism /ˈdʒɝː.nə.lɪ.zəm/ (n): nghề làm báo, ngành báo

 • PTE.tools – WFD198: Journalism faces the crisis in the light of the digital revolution.
 • PTE.tools – WFD848: The field of journalism has been seen in decline in the decades.

application /ˌæp.ləˈkeɪ.ʃən/ (n): sự áp vào; sự ứng dụng; sự chuyên cần

 • PTE.tools – WFD1102: Application forms should be submitted in one week.
 • PTE.tools – WFD454: Your application for a research grant has been received.

prosperity /prɒsˈper.ə.ti/ (n): sự thịnh vượng, sự phát đạt

 • PTE.tools – WFD77: The nation achieved prosperity by opening its ports for trade.
 • PTE.tools – WFD432: We are achieving common prosperity throughout the department.

supply /səˈplaɪ/ (v): sự cung cấp; sự tiếp tế

 • PTE.tools – WFD39: Supply and demand is one of the fundamental concepts of economics.
 • PTE.tools – WFD1108: Our food supply now contains too much sugar that our metabolic system cannot handle.

education /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən/ (n): giáo dục

 • PTE.tools – WFD724: Education and training provide important skills for the labor force.
 • PTE.tools – WFD1685: Education has become a burning issue in this election.

assignment /əˈsaɪn.mənt/ (n): sự giao việc, sự phân công; sự nhượng lại

 • PTE.tools – WFD63: Assignments should be submitted to the department office before the deadline.
 • PTE.tools – WFD585: Essays and assignments are spread out across the academic year.

economy /iˈkɒn.ə.mi/ (n): nền kinh tế

 • PTE.tools – WFD1667: The economy of this area depends on the mining industry.
 • PTE.tools – WFD9: Experts believe industrial development will help the economy.

economic /ˌiː.kəˈnɒm.ɪk/ (adj): (thuộc) nền kinh tế

 • PTE.tools – WFD712: Economic problems caused a big rise in unemployment.
 • PTE.tools – WFD92: The economic predictions turned out to be incorrect.

traditional /trəˈdɪʃ.ən.əl/ (adj): (thuộc) truyền thống

 • PTE.tools – WFD1047: The study of physiology involves traditional sciences and social sciences.
 • PTE.tools – WFD346: The new media has transformed the traditional, national boundaries.

science /ˈsaɪ.əns/ (n): khoa học

 • PTE.tools – WFD1492: Science degrees are now offering different levels of specialization.
 • PTE.tools – WFD1787: Computer science is taught by an honorable professor at this university.

scientist /ˈsaɪən.tɪst/ (n): nhà khoa học

 • PTE.tools – WFD557: Scientists are unsure when early men first left Africa.
 • PTE.tools – WFD276: Scientists recognize differences among water molecule content.

deadline /ˈded.laɪn/ (n): hạn chốt

 • PTE.tools – WFD826: The deadline of the marketing assignment has been extended.
 • PTE.tools – WFD619: It is important for students to keep up with the deadline.

population /ˌpɒp.jəˈleɪ.ʃən/ (n): mật độ dân số

 • PTE.tools – WFD258: Population geography includes the study of demography.
 • PTE.tools – WFD1140: Increasing population results in an increasing demand for energy.

challenge /ˈtʃæl.ɪndʒ/ (n): sự thách thức

 • PTE.tools – WFD1772: The challenges our healthcare sector faces are bigger than ever.
 • PTE.tools – WFD1135: The quantity of challenges requires a lot of dedication.

government /ˈɡʌv.ɚn.mənt/ (n): chính quyền

 • PTE.tools – WFD927: Government reforms have been proposed at all levels.
 • PTE.tools – WFD1762: The government will continue to offer financial aids to students.

resource /ˈriː.sɔːrs/ (n): tài nguyên; tiềm lực kinh tế; phương kế

 • PTE.tools – WFD1823: Resources and information about the local community are no longer available.
 • PTE.tools – WFD969: The relevant resources are reserved in the library.

advantage /ədˈvæn.t̬ɪdʒ/ (n): sự thuận lợi, lợi thế

 • PTE.tools – WFD1113: Students should take advantage of the online resources before attending the lecture.
 • PTE.tools – WFD1645: Experience would be an advantage for this managerial role.

community /kəˈmjuː.nə.t̬i/ (n): cộng đồng, nhân dân

 • PTE.tools – WFD1821: We interviewed each individual member of this special community.
 • PTE.tools – WFD1312: Urban planning emphasizes the efficiency and expansion of community.

project /ˈprɒdʒ.ekt/ (n): dự án

 • PTE.tools – WFD1793: These projects will provide vital links between companies and universities.
 • PTE.tools – WFD1353: Companies’ projects must adapt to the general data protection regulations.

postgraduate /ˌpoʊstˈɡrædʒ.u.ət/ (adj): sau đại học

 • PTE.tools – WFD1408: We are continuing to provide postgraduate online learning resources.
 • PTE.tools – WFD1016: The department has a higher proportion of postgraduate students.

funding /ˈfʌn.dɪŋ/ (n): sự tài trợ, sự cấp vốn

 • PTE.tools – WFD1202: All funding requests must be submitted on the appropriate form.
 • PTE.tools – WFD785: Postgraduate education depends entirely on private funding.

hypothesis /haɪˈpɒθ.ə.sɪs/ (n): giả thuyết

 • PTE.tools – WFD1193: The hypothesis needs to be tested in a more rigorous way.
 • PTE.tools – WFD1028: The key findings seemed to contradict our initial hypothesis.

media /ˈmiː.di.ə/ (n): phương tiện truyền thông đại chúng

 • PTE.tools – WFD825: New media has an impact on human communications.
 • PTE.tools – WFD569: Social media has grown enormously in recent years.

significant /sɪɡˈnɪf.ɪ.kənt/ (adj): quan trọng, đáng kể

 • PTE.tools – WFD409: There is a significant difference between theory and practice of education.
 • PTE.tools – WFD124: Artificial intelligence has made significant progress for the last few years.

difference /ˈdɪf.ər.əns/ (n): sự khác nhau; sự bất hòa

 • PTE.tools – WFD413: There is an important difference between mass production and batch production.
 • PTE.tools – WFD381: The terms illness and disease are confusing despite clear differences.

Toàn bộ từ vựng PTE Write From Dictation được PTE HELPER cung cấp đều được lấy từ đề thi thật, tuyển chọn kỹ càng và đảm bảo tính chính xác tuyệt đối. Chính vì thế, các bạn chỉ cần học thuộc lòng, nắm rõ ý nghĩa thì sẽ không còn lo ngại trong khi bắt gặp.

Dự đoán đề Write From Dictation

Lời kết

Hy vọng với các thông tin được chia sẻ chi tiết trong bài viết này, các bạn đã có cái nhìn tổng quan hơn về từ vựng PTE Write From Dictation. Đạt target PTE như mong muốn không khó nếu như bạn xây dựng lộ trình học logic, phương pháp học khoa học và có một trainer giàu kinh nghiệm.

Tham gia Group Cộng Đồng Luyện Thi PTE Chính Thức Dành Cho Người Việt

Mrs. Nikky Hồ là một trong những người thành công nhờ rẽ hướng sang kỳ thi PTE. Cô cũng là người sáng lập Thư viện PTE online lớn nhất Việt Nam PTE Share.

Mrs. Nikky Hồ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles